+86-513-86722833
අප අමතන්න
ලිපිනයන්: කාර්මික උද්යානය, පිංචාවෝ නගරය, නැන්ටොං නගරය, ජියැන්ග්සු පළාත දුරකථන: 8651386722833 මොබ්: 8613962893519 විද්යුත් තැපෑල: mia@nthsd.com ෆැක්ස්: 051386722833 impregnationline.com
Home > අප අමතන්න

Nantong Huashunda Wood-Based Panel Machinery Co.,Ltd

  • ලිපිනයන්: කාර්මික උද්යානය, පිංචාවෝ නගරය, නැන්ටොං නගරය, ජියැන්ග්සු පළාත
  • දුරකථන: 8651386722833
  • මොබ්: 8613962893519
  • විද්යුත් තැපෑල: mia@nthsd.com
  • ෆැක්ස්: 051386722833
  • impregnationline.com

 
Online Service